โครงการแจกฟรี....ยานวดยอดธงไทย

เรามีนโยบาย

       แจกยานวดยอดธงไทยแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อปลูกฝังลูกหลานให้เป็นผู้มีจิตใจ เสียสละ

โอบอ้อมอารีต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

วัตถุประสงค์

        แจกยานวดยอดธงไทย ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนเจ็บป่วย คนพิการ คนชรา คนยากจน นักโทษ รวมทั้งให้แก่

คนที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่กำลังทำกิจการบุญ-ทานต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดวาอาราม

สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ สถานฝึกวิปัสสนา โรงเจ เรือนจำ โรงพยาบาล เป็นต้น



วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
ช่วงบ่าย นายห้าง และ บุตรชาย บุตรสะใภ้ เดินทางไปแจกที่ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ วังทอง (100 ขวด)

 

เจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ วังทอง

ผู้รับบริการ กำลังเข้าแถวรับแจกยานวดยอดธงไทย

บรรยากาศในงานวันกล้วยแห่งชาติ

 

  

  

 

 

 

 

   

กลับหน้าหลัก